Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nu Raine en Phoenix allebei tot de conclusie zijn gekomen dat het bevechten en negeren van hun gevoelens hen niet gelukkig maakt, hebben ze besloten er samen voor te gaan. Voor hun clubs willen ze hun prille relatie echter nog steeds verborgen houden.

Terwijl een onbekende vijand het op Raines familie gemunt lijkt te hebben, worden Phoenix en Raine gedwongen om een web van leugens te spinnen. Een web waarin ze steeds verder verstrikt raken en wat uiteindelijk zelfs tot hun dood dreigt te leiden

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 27/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224999491

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hidden Truth"

Hidden Truth
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima