Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hij had nog tijd om heen en weer te lopen in zijn eenvoudige, nauwkeurig opgemeten kamer. Hij had er een bank en een tafel in gezet en had een balsahouten model van the Dakota House op de vensterbank staan. Er lag geen kleed op de vloer en de smalle spiegel aan de keukendeur hing te laag voor hem. Hij had hem daar niet opgehangen. Als hij wilde zien hoe zijn mond eruitzag moest hij zich bukken; het enige wat hij zag was dood vlees. Hij had geen binding met zijn gezicht, hij keek naar de ogen van een vreemdeling en vroeg zich af waarom zijn neus krom was. Zijn haar vond hij echter mooi

Een onheilspellend kort verhaal van Cilla & Rolf Börjlind, de auteurs van onder meer Springvloed.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789044973853

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hij vond zijn haar mooi"

Hij vond zijn haar mooi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima