Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoe je een land bestuurt

Marcus Tullius Cicero
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
0,00

Een land besturen is geen sinecure, laat staan een wereldrijk. Er komt nogal wat bij kijken en besluiten hebben vaak grote consequenties. Iemand die dat aan den lijve heeft ondervonden is de grote Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero. Hij maakte als bestuurder carrière in Rome en schopte het zelfs tot consul. Cicero kreeg als consul te maken met een staatsondermijnende samenzwering die hij krachtdadig de kop indrukte. Hij had veel vrienden maar maakte ook vijanden. Ballingschap, verlies van aanzien, een moeizame terugkeer en rehabilitatie plus een laatste glansrol na de moord op Julius Caesar: Cicero maakte het allemaal mee, en leiders van nu kunnen veel van hem leren. In kort bestek biedt Hoe je een land bestuurt een handzaam overzicht van bestuurderschap in rumoerige tijden. Vertaald door Rogier van der Wal.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789083417202

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hoe je een land bestuurt"

Hoe je een land bestuurt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima