Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Hoera! zijn uiteenlopende vreugdevolle vreugdevolle verhalen opgenomen uit de Russische literatuur. Deze bundel bevat werk van onder anderen Tolstoj, Tsjechov, Dostojevski, Paustovski en Osipov. De verhalen van Tolstoj en Dostojevski staan bol van feestelijke aangelegenheden waar de upper class en de gegoede burgerij zich vermaken met walsen, champagne en een spelletje whist. Denkend aan deze klassieke Russische schrijvers komen algauw de grote bals en uitgelaten salonscènes boven. Maar niet alleen in de salons van Petersburg hield men van feest, ook bij trouwpartijen en jubilea vieren de Russen heel wat af. Muziek en (veel) wodka zijn dan nooit ver weg, net als de oneindige toosts voordat men het glas aan de lippen mag zetten. In Hoera! zijn uiteenlopende, vreugdevolle en minder vreugdevolle verhalen opgenomen uit de Russische literatuur. Deze bundel bevat werk van onder anderen Tolstoj, Jerofejev, Tsjechov, Dostojevski, Tsjoekovski, Paustovski, Ljekin en Osipov.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij G.a. Van Oorschot B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/11/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789028210950

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hoera!"

Hoera!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima