Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ELTTE: 
Reena Montero szerette Sawyer LeGrande-ot amióta az eszét tudta: olyan természetes volt ez számára, akár a levegvétel, és olyan végtelen, akár az id. Csakhogy Sawyer ezt látszólag egyáltalán nem észlelte amíg egy napon, hihetetlen ugyan, de megvilágosodott. Reena és Sawyer zrös és bonyolult kapcsolatba kerültek egymással. Aztán Sawyer hirtelen, egyetlen szó nélkül lelépett a párás floridai városból, Reena pedig magára maradt összezavarodva és - terhesen. 
UTÁNA: 
Szinte három év telt el, és Reena életének középpontjába egy új viszony került: a lánya, Hannah iránti szeretet. Reena megtanult Sawyer nélkül élni, és végre képes saját maga irányítani életének különös és váratlan eseményeit. Ám éppolyan hirtelen és váratlanul, ahogy annak idején lelépett, Sawyer egy napon ismét feltnik a városban. Reena semmit nem akar tle, viszont hazugság lenne azt állítani, hogy Sawyer megjelenése nem mozgat meg benne valamit. A múltbeli események után azonban vajon megengedheti-e magának, hogy újból belészeressen Sawyer LeGrande-ba?

Ebben a lenygöz bemutatkozásban Katie Cotugno két szerelem kibontakozását fésüli egybe - változó idben, ám változatlan szereplkkel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Ciceró Könyvstúdió

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635399208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hogyan szeress?"

Hogyan szeress?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima