Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hollen, rennen, vliegen

Kevin DeYoung
pubblicato da Erdee Media Groep - Uitgeverij de Banier

Prezzo online:
11,49

We worden vaak overweldigd door ons drukke leven. Een blik in onze overvolle agenda vertelt ons hoe moeilijk het is om het juiste evenwicht te bereiken tussen niets doen en alles doen. In 'Hollen, rennen, vliegen' bindt Kevin DeYoung de strijd aan met dit probleem. Hij geeft geen cliché-adviezen over timemanagement, maar biedt de Bijbelse handvatten die we nodig hebben om de bron van de ellende te vinden en het probleem met wortel en tak uit te roeien. Dit uiterst praktische en bijzonder korte boek maakt een einde aan het afmattende hollen, rennen en vliegen, waardoor onze dagen zo vaak worden bepaald. Doelgroep: Iedereen die zich vaak overweldigd voelt door zijn drukke leven Bondige gids tegen een gejaagde levensstijl en voor een Bijbels levensritme

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789087183257

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hollen, rennen, vliegen"

Hollen, rennen, vliegen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima