Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La extraordinària història d'Esma, una jove kurda que viu a Londres, es remunta tres generacions enrere, amb el naixement de la seva mare i la germana bessona d'aquesta, en un poble a la vora del riu Èufrates. La vida d'aquestes bessones tindrà un destí molt diferent al que qualsevol podria imaginar. Un destí que es veurà tacat de sang amb un tràgic assassinat ocorregut anys més tard a Londres, i que podria estar relacionat amb la pròpia història d'Esma. "La vibrant narració d' Elif Shafak sempre és la guia dels seus personatges." Chicago Tribune

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Ara Llibres

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2012

Lingua Catalano

EAN-13 9788492941766

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Honor"

Honor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima