Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mroczna przeszo piknej hrabiny Voldern staa si przyczyn tragedii osobistych wielu osób z jej otoczenia i pooya si gbokim cieniem na yciu jej jedynej wnuczki i spadkobierczyni - Gizeli Sturm. Odsunita od wiata i wychowywana w kamstwie osierociaa Gizela nie zaznaa radoci i beztroski dziecicych lat. Dorastaa otoczona udawan troskliwoci, niewiadoma wyrzdzonych jej krzywd i nie przeczuwajca, na jak cik prób wystawi j los u progu jej penoletnoci. Czy wyjdzie z tej próby zwycisko i zdoa ocali honor rodziny Voldernów - pokae lektura tej ksiki, któr czyta si z z zapartym tchem. Maa Gizela skrya si pocztkowo przeraona w kt pokoju, ale wnet na jej twarzyczce lk ustapi miejsca oburzeniu. Nie bya przecie niegrzeczna, a chciano j ukara. Nie wiedziaa, w swej dziecicej niewinnoci, jakie s przyczyny oburzenia niewidomej, wiedziaa tylko jedno, e si z ni obesza niegodnie, a to jej si zdarzao po raz pierwszy w jej modym yciu..."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788711662564

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hrabianka Gizela"

Hrabianka Gizela
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima