Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Merhamet zulmün merhemi olamaz!

stanbul'un kargaas içinde sradan bir yaam süren brahim, çocukluk arkada Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doduu kadim kent Mardin'e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazlm, Mardin'de balayp Amerika'da sona ermi hayatn aratrmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabn içine çekilir, tutkuyla ve hrsla gizemli bir kadnn peine düer.

Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdii bir diken var. Deve dikeni yedikçe az kanar. Tuzlu kann tad dikeninkiyle karnca bu, devenin daha çok houna gider. Kanadkça yer, bir türlü kendi kanna doyamaz Ortadou'nun âdeti budur, tarih boyunca birbirini öldürür ama aslnda kendini öldürdüünü anlamaz. Kendi kannn tadndan sarho olur.

Mardinli Hüseyin ile ID zulmünü misliyle yaam Ezidi kz Meleknaz'n ve kelamn çocuklarnn hikâyesi... Livaneli okuru, sevda ile acnn iç içe geçtii bir Ortadou gerçeiyle buluturuyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050941340

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Huzursuzluk"

Huzursuzluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima