Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Der findes mennesker, der ikke har humor. Virkelig. De er meget sjældne, men de findes. Selv de mennesker bærer rundt pa en vittighed, som maske er den ældste i menneskets historie. De kan nemlig prutte. Og det er sjovt. Alle mennesker prutter. Der findes ikke en undtagelse. Alle dyr med et anus prutter: Bade sommerfugle, rødspætter, kænguruer og kaskelothvaler. Og altsa ogsa os mennesker.
Der er folk, der har viet deres liv til at forske i menneskers prutter.
Her i bogen forklarer Johan Olsen i sin sædvanlige sprudlende stil om, hvad en prut egentlig er for noget.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788740088984

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er en prut?"

Hvad er en prut?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima