Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvad er vand? - Johan Olsen
Hvad er vand? - Johan Olsen

Audiolibro Hvad er vand?

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
3,15

Der er vand over det hele. I havet, i snegle, i træer og inde i dig. I alt, hvad vi drikker, i sne og i regn, i skyer og i vasketøjet, du lige har hængt op. Man kan altsa godt sige, at vi er vant til vand og kender det rimelig godt. Men faktisk er vand et temmelig underligt materiale, som pa mange mader skiller sig ud fra andre ting.
Her i bogen forklarer Johan Olsen i sin sædvanlige sprudlende stil om, hvad vand egentlig er for noget.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 00:12.01

Pubblicato 23/06/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788740088908

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er vand?"

Hvad er vand?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima