Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Under åren 1668 till 1676 brändes över 300 svenska kvinnor på bål som häxor - oskyldigt dömda, men med lagligt stöd i Andra Mosebok 22:18. I sitt långa historiska reportage följer Jan Guillou spåret från häxornas bål till våra dagars panikvågor kring påstådda massoffer av barn på svarta mässor, "förträngda incestminnen" och daghem som sägs varit hemliga mötesplatser för våldtäktssekter.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789164240187

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Häxornas försvarare"

Häxornas försvarare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima