Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Socialdemokratiet er for mange lig med fagforeninger og arbejderkamp - men det er meget mere end det. Det er også en åndshistorisk tradition, der har sat stort præg på vores forestillinger og levevis.
Niels Ole Finnemanns bog "I Broderskabet Aand" handler om den socialdemokratiske tradition, om forbindelsen mellem ret og pligt og om troen på udvikling som kilde til fremskridt og rigdom. Men den handler også om den krise, der opstod i Socialdemokratiet, da man ikke længere kunne forbinde teknisk og naturvidenskabelig udvikling med ligevægt i samfundet. Niels Ole Finnemann (f. 1945) er en dansk medieforsker og forfatter. I 2005 blev han Danmarks første professor i internetforskning ved Københavns Universitet. Han står bag en lang række udgivelser om idehistorie, kultur og kommunikation.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Partiti politici » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726047530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "I Broderskabets Aand"

I Broderskabets Aand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima