Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I Love My Dad Nampenda Babangu

Shelley Admont - KidKiddos Books
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
0,00

English Swahili Bilingual children's book. Perfect for kids learning English or Swahili as their second language. Jimmy the little bunny doesn't start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that's when the fun begins.
This children's book is part of a collection of short bedtime stories.
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Jimmy sungura mdogo hakujua kuendesha baiskeli kubwa kama ya ndugu zake. Kwa kweli mara nyingine yeye hutaniwa. Wakati baba anapomwonyesha jimmy jinsi ya kutoogopa kujaribu jambo jipya hapo ndipo furaha inaanza.
Kitabu hiki cha watoto ni sehemu ya mkusanyo wa hadithi fupi za wakati wa kwenda kulala
Hadithi hii inaweza kuwa bora kwa kusoma kwa watoto wakati wa kulala na ya kufurahisha familia nzima

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 04/12/2023

Lingua Inglese

EAN-13 9781525980442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "I Love My Dad Nampenda Babangu"

I Love My Dad Nampenda Babangu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima