Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Ik vond hem in Assisi beschrijft Ian Morgan Cron een pelgrimstocht van voorganger Chase. Chase zit middenin een geloofscrisis als hij besluit naar zijn oom in Toscane, een Franciscaner monnik, af te reizen. Het wordt een spirituele reis en een hernieuwde kennismaking met Franciscus van Assisi. Het pure, eenvoudige geloof en navolging van Jezus zorgen voor een omwenteling in Chase s denken. Ian Morgan Cron nodigt in Ik vond hem in Assisi de lezer uit op bedevaart: door de geschiedenis, door twijfel, via de binnenwegen van Italië tot onwaarschijnlijk heilige grond.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789043522427

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik vond hem in Assisi"

Ik vond hem in Assisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima