Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ikigai

Francesc Miralles - Hector Garcia
pubblicato da Entramat

Prezzo online:
5,49

Segons els japonesos, tothom té un ikigai, una raó per existir. Algunes persones l'han trobat i són conscients del seu ikigai, i altres el porten dins, però encara l'estan buscant. Aquest és un dels secrets per a una vida llarga, jove i feliç com la que tenen els habitants d'Okinawa, l'illa amb la població més longeva del món.
El projecte d'aquest llibre va sorgir unint l'experiència en cultura japonesa d'Héctor García (autor d'"Un Geek al Japó"), que porta dotze anys vivint al Japó, amb l'experiència com a escriptor de Francesc Miralles (autor de desenes de llibres i novelles i especialista en psicologia). Per escriure l'obra, els autors van ser rebuts per l'alcalde d'Ogimi (Okinawa), una localitat al nord del Japó amb l'índex de longevitat més alt del món, i van tenir accés a entrevistar més d'un cententar dels seus habitants.
Aquest llibre analitza per primer cop les claus dels centenaris japonesos per obtenir una existència optimista i feliç, i ens descobreix com s'alimenten, com es mouen, com treballen, com es relacionen amb els altres i el secret que guarden millor com troben l'ikigai que dóna sentit a la seva existència i els impulsa a viure cent anys en plena forma.
Tenir un ikigai clar i definit, una gran passió, dóna satisfacció, felicitat i sentit a la vida. La missió d'aquest llibre és ajudar-te a trobar-lo, a més de descobrir moltes claus de la filosofia japonesa per a una llarga salut del cos, la ment i l'esperit.
Una obra que ens apropa als secrets dels centenaris japonesos per a una vida saludable i feliç. Ofereix eines pràctiques per tal que el lector descobreixi el seu particular ikigai, la seva raó de ser.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali , Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Entramat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416715121

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ikigai"

Ikigai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima