Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Imperium is het verhaal van een rijk: de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. Toen Russische matrozen in 1939 Kapuciski's geboorteplaats in Polen binnentrokken was dat het begin van een levenslange fascinatie. Tussen 1989 en 1991, toen het eens zo machtige rijk stuiptrekkend aan zijn einde kwam, reisde hij duizenden kilometers om de ussr te doorkruisen. Hij bezocht plekken waar nog nooit buitenstaanders geweest waren en sprak met honderden gewone Sovjetburgers over hun buitengewone leven en de terreur waaruit ze tevoorschijn kwamen. Imperium, dat voor het eerst verscheen in 1993, is een literair reisverhaal van grote allure, waarin Kapuciski persoonlijke indrukken met messcherpe analyses van politiek en geschiedenis verbindt.

Deze herziene vertaling van Gerard Rasch is uitgebreid met een voorwoord van journalist en schrijver Olaf Koens, die de actualiteit van dit meesterwerk benadrukt.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Storia: specifici argomenti

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789029550598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Imperium"

Imperium
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima