Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In alle redelijkheid

TIM KELLER
pubblicato da Wijnen, Uitgeverij Van

Prezzo online:
9,99

Keller neemt sceptici en hun vragen serieus. Hoe kan een goede God het lijden toestaan? Waarom zijn er in naam van God zoveel oorlogen gevoerd? Hoe kan één godsdienst de ware zijn? Waarom stuurt een God van Liefde mensen naar de hel? Dit zijn een paar van de vragen en twijfels waar zelfs oprechte gelovigen soms mee worstelen. Tim Keller maakte een lijst van de meest genoemde 'twijfels' die sceptici in zijn gemeente naar voren brachten. In dit boek behandelt hij ze allemaal. Met behulp van voorbeelden uit de literatuur, filosofie maar ook de popcultuur laat Keller zien dat geloven in een christelijke God volstrekt rationeel is. Keller richt zich op atheïsten, agnosten en sceptici, maar hij biedt ook hen die al geloven geweldig materiaal waarmee ze zich schrap kunnen zetten tegenover het bombardement van kritiek dat vanuit de samenleving op hen die geloven afkomt. Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Hij begon de gemeente met enkele tientallen, nu komen wekelijks meer dan 5000 mensen naar de samenkomsten. In alle redelijkheid stond acht weken op de gezaghebbende bestsellerslijst van The New York Times. "Misschien is Kellers populariteit inderdaad wel gelegen in zijn helderheid en directheid. Hij verkoopt geen vage praatjes, ondersteund door harde muziek en andere technische hulpmiddelen, maar maakt vanaf het begin af aan duidelijk dat hij je komt vertellen dat het orthodox-christelijke geloof waar is. En om je dat duidelijk te maken, gaat hij de bekende vragen niet uit de weg. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden op de wereld? Als de wereld door evolutie is ontstaan, dan is het scheppingsverhaal toch niet meer dan een mythe, en zijn alle leerstukken die daarop voortborduren (de zondeval, het lijden van Christus, verzoening, vergeving en bekering) daarmee toch irrelevant geworden?" (HP/De Tijd) "Geholpen door zijn nu bijna twintigjarige ervaring met overwegend twijfelende, sceptische en soms agressief seculiere New Yorkers neemt Keller hun onzekerheden en vragen serieus." (Nederlands Dagblad) "Dit boek is ontstaan in de smeltkroes van New York City, maar het spreekt rechtstreeks tot iedereen met bezwaren tegen het christelijk geloof." (Philip H. Steiger op Amazon.com)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti » Studi ed esegesi biblica

Editore Wijnen, Uitgeverij Van

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789051947212

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In alle redelijkheid"

In alle redelijkheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima