Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In de spotlights! - Rachel Renée Russell
In de spotlights! - Rachel Renée Russell

Audiolibro In de spotlights!

Rachel Renée Russell
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
13,99

Het leven van een Loser voor meisjes Nikki's leven staat op INSTORTEN. Er is maar één uitweg: de talentenjacht winnen, zodat hottie Brandon onder de indruk is van Nikki en zij in zijn armen kan vallen. Maar MacKenzie doet ook mee en zij doet er alles aan om Nikki uit de spotlights te houden. Dan duikt er een YouTube fi lmpje van Nikki op: pijnlijke ANTI-RECLAME! Nikki wil nu echt emigreren, maar besluit het enig mogelijke te doen: roekeloos haar zangtalent inzetten! Kan Nikki winnen van het populairste meisje op school?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie a fumetti » Storie da ridere » Narrativa » Storie ambientate nella scuola

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 03:13.12

Pubblicato 09/04/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789026173424

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In de spotlights!"

In de spotlights!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima