Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Van deze roman bestaan twee versies die aanmerkelijk van elkaar verschillen. Beide verhalen de Beeldenstorm van 1566. In de eerste versie (1843) komt een groep edellieden in opstand tegen het Spaans bewind met als oogmerk bevrijding. In de nog in hetzelfde jaar herwerkte tweede versie strijden deze geuzen voor een andere zaak: het herstel van het oude katholieke geloof.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9788726112542

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In t Wonderjaer"

In t Wonderjaer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima