Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In volle vlucht

A.W. Tozer
pubblicato da Maatkamp

Prezzo online:
8,99

Je wordt getroffen door een ouderwetse negentiende-eeuwse Amerikaan: Albert Benjamin Simpson. Meteen vertel je erbij dat je het niet in alles met hem eens bent, maar toch je zou vandaag aan de voeten van die opmerkelijke man willen zitten. De resultaten van zijn werk liegen er inderdaad niet om. Toch ligt daarin niet het unieke van zijn optreden. Wat maakte hem tot een steen in de christelijke vijver van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw? Dat was zijn spiritualiteit: zijn dagelijkse leven met Christus en zijn visie op de wereld. Albert Benjamin Simpson (14 december 1843 - 29 oktober 1919) was een Canadese prediker, theoloog, publicist en grondlegger van de Christian and Missionary Alliance (C&MA), in Nederland bekend als CAMA. Simpson was `geen gemiddeld mens' schrijft zijn biograaf Aiden W. Tozer. Dat was hij inderdaad niet. Tot op de dag van vandaag worden zijn uitgaven gelezen. De wereldwijde C&MA is actief in 60 landen en groeit nog altijd door. In deze biografi sche klassieker lezen we waarom Simpson niet `gemiddeld' was. Aiden Wilson Tozer (21 april 1897 - 12 mei 1963) was een invloedrijke Amerikaanse prediker, schrijver, redacteur en geestelijk vader van velen. Hij werkte zijn hele leven voor de Christian and Missionary Alliance. Hij ontving twee eredoctoraten. Tozer zocht in deze biografi e naar de geestelijke dynamiek achter de feitjes en jaartallen. Zijn biografie over Albert B. Simpson is dan ook de meest markante die ooit geschreven is.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Figure religiose e spirituali , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Figure religiose e spirituali

Editore Maatkamp

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789491706349

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In volle vlucht"

In volle vlucht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima