Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En Connor i en Lev fugen d'assalt del Cementiri, l'últim refugi dels amenaçats per la desconnexió. Però per primera vegada, no solament estan fugint d'alguna cosa, van buscant informació que esperen obtenir d'una dona a la qual la Ciutadania Proactiva ha intentat esborrar de la història. Si aconsegueixen trobar-la, potser podran localitzar la clau que els permeti posar fi a la desconnexió. En Cam, el noi retrobat, també té plans en contra de l'organització que el va crear, perquè sap que aquesta és una manera de mostrar la Risa el que sent per ella. Amb l'Autoritat Juvenil i els venjatius pirates de parts perseguint-los, els seus camins es trobaran d'una manera explosiva.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza per bambini e ragazzi » Fantascienza » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantascienza » Fantasy e magia , Romanzi e Letterature » Fantascienza

Editore Barcanova

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788448938383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Inconnexió"

Inconnexió
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima