Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ingrijpende gebeurtenissen

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Dit e-book bevat de verhalen Het vibreerputje | Solfertje | Horror de Ademloze. 'Aan den lijve heb ik ondervonden hoe ik in de ban geraakte van de dagelijkse avonturen van een kloeke held met atoomogen en een radarhoofd. De dames Doeselaer, auteurs van de kinderboeken Haasje Zonnebrand, Hoe het Haasje Zonnebrand verder ging en Verhalen uit het Land van Haasje Zonnebrand, hebben mij echter de ogen geopend. Beeldverhaaltjes die aan het zieke brein van een prullig tekenaar zijn ontsproten zijn geen geestelijk voedsel voor een heer. Ook het tere kinderzieltje wordt licht beschadigd door dit soort vergif.
Wat deze bundel zo leerzaam maakt, is dat we niet alleen kennismaken met de bedroevende wanproducten die men nu strips noemt, maar ook met de beklagenswaardige maker ervan. Ik spreek het vertrouwen uit dat u na lezing van dit stichtelijk verhaal uw handen niet meer aan het gladde ijs van het medium strip zult branden.'
- zo gaf heer Bommel ons per brief te kennen.

Ik ga een Comité ter Bestrijding van Prentverhaaltjes oprichten.

Dettagli

Generi Fumetti » Storia, Attualità e Letteratura a fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789023458616

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ingrijpende gebeurtenissen"

Ingrijpende gebeurtenissen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima