Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Introduktion til vor Tidsalder

Johannes V. Jensen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Under Beskrivelsen af en Rejse rundt om Asien og til Amerika samler Johannes V. Jensen i denne Bog Indtryk fra hele den civiliserede og halvciviliserede Verden og anlægger et Grundsyn paa Tiden, som den var umiddelbart før Verdenskrigen, og som den siden er vendt tilbage til. Alle de Problemer, som har rejst sig efter Krigen, findes i Kim i Bogen. Den bæres af en kritisk Metode, der opsøger Tingene og Menneskene selv, samtidig med at der anstilles Betragtninger derover. Den indeholder bl. a. en Betragtning over Religionens Genesis, som siden er ført videre, og som er mere aktuel nu, end da Bogen blev skrevet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/11/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788702203943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Introduktion til vor Tidsalder"

Introduktion til vor Tidsalder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima