Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Intryga i mio (tytu oryginalny Kabale und Liebe) - tragedia mieszczaska niemieckiego dramaturga Friedricha Schillera. Po raz pierwszy zostaa wystawiona we Frankfurcie nad Menem 15 kwietnia 1784 r., a dwa dni póniej w obecnoci autora w Mannheim. Sztuka ukazaa si drukiem w 1784 roku w Mannheim. Pierwotnie miaa nazywa si Luise Millerin, za rad Augusta Wilhelma Ifflanda autor zmieni tytu na Intryg i mio.

Obierajc za podstaw histori mioci arystokraty i dziewczyny z mieszczastwa ukazuje konflikt dwóch wiatów: penego wartoci i zasad wiata mieszczaskiego i dcego do wadzy i uciech cielesnych wiata arystokracji.

Tragedia ta, we woskim opracowaniu Salvatore Cammarano, posuya Giuseppe Verdiemu za libretto opery Luisa Miller.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Classicbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 1230003429006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Intryga i Mio"

Intryga i Mio
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima