Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Isadora Moon i les manualitats màgiques (La Isadora Moon)

Harriet Muncaster
pubblicato da Penguin Random House Grupo Editorial España

Prezzo online:
5,99

El llibre de manualitats de la Isadora Moon!

La Isadora Moon és especial perquè és diferent.

Vols ser com ella?

Amb aquest llibre de manualitats podràs transformar-te en una fada o en un vampir i crear els accessoris més magnífics i increïbles.

Dissenya i crea la teva pròpia vareta màgica, el teu diari de vampir, una esgarrifosa invitació d'aniversari o al teu propi rat-penat mascota.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Isadora Moon i les manualitats màgiques (La Isadora Moon)"

Isadora Moon i les manualitats màgiques (La Isadora Moon)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima