Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez Philip Roth els kötete, melyet 1959-es megjelenésekor Saul Bellow így méltatott: Els könyv az Isten veled, Columbus, de nem egy kezd könyve. Legtöbbünk bömbölve jön a világra, vakon és pucéron, ám Roth úgy pottyan ide, hogy körme van, haja, foga, és értelmesen beszél. Huszonhat éves fejjel már profi, szellemes, erteljes és virtuóz."  A nyolcvanöt évesen tavaly elhunyt író életmvének számos nagyszer darabját régóta ismerheti a magyar olvasó, de ez a kisprózakötet magyarul most jelenik meg elször - és nem cáfol rá Bellow véleményére.

A címadó kisregény els pillantásra klasszikus szegény fiú-gazdag lány" szerelmi történet, de a cselekmény, a két zsidó család tagjainak sokszín, markáns és szarkasztikus megrajzolása és a korabeli amerikai körkép korántsem szokványos. Az öt további novella mindegyike az élet más-más területén játszódik - vallásoktatáson, újonckiképz táborban, családban, középiskolában, lakóközösségben -, és sorra azokat a konfliktusgerjeszt témákat feszegeti, amelyek Philip Roth-ot mindvégig foglakoztatták: az én, a szexualitás, a szül-gyerek viszony, a tisztesség, az szinteség, a zsidóság mibenlétét, és ezek viszonyát egymáshoz. Mindezt pedig hol drámaian, hol líraian, hol indulatosan, hol gyöngéden, hol érzelmesen, hol komikusan. Sok váratlan fordulattal. Philip Roth módra.

Az Isten veled, Columbus Philip Roth els könyve - egy kisprózakötet, amelyet csupán 26 évesen írt, és amellyel azonnal helyet követelt magának a világirodalom színpadán.

Bár Roth számos nagyszer regényét ismerheti már a magyar olvasó, ez a kisprózakötet magyarul most jelenik meg elször, Nemes Anna fordításában.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915291

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Isten veled, Columbus"

Isten veled, Columbus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima