Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Olivier Todd kreeg voor zijn onderzoek voor Jacques Brel, een leven toegang tot het privé-archief van de zanger. Hij ontdekte onbekende teksten, gedichten, eerste versies van romans en verrassende correspondenties. Teksten die de man achter de beroemdheid onthulden.
Olivier brengt een uitstekend performer en componist, met een rijke en complexe persoonlijkheid, tot leven. Dit boek is een uniek portret van een vrije man die een vurig leven leidde.

Dettagli

Generi Musica » Cantanti, Compositori e Musicisti

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789492626424

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jacques Brel, een leven"

Jacques Brel, een leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima