Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jag vill sätta världen i rörelse : En biografi över Selma Lagerlöf

Anna-Karin Palm - Nina Ulmaja
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Selma Lagerlöf. Folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på Selma Lagerlöf och ser hennes idévärld och inre liv som grundval för hennes skapande. Hon berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang. Författarlivets strider och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

Boken ger en levande och mångsidig bild av en författare som än idag förmår sätta världen i rörelse.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789100179885

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jag vill sätta världen i rörelse : En biografi över Selma Lagerlöf"

Jag vill sätta världen i rörelse : En biografi över Selma Lagerlöf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima