Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jak wielbic Króla

Zach Neese
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
9,99

Zostalimy stworzeni do gbokiej wizi z naszym Ojcem - Królem.

Zostalimy odkupieni, aby - jako kapani, majcy bezporedni dostp do sali tronowej w Niebie - suy Bogu oraz nie Jego wiato i chwa wiatu pogronemu w ciemnoci i cierpieniu.

To najbardziej zdumiewajcy przywilej, jaki kiedykolwiek zosta dany czowiekowi. A jednak...

Prawdziwego uwielbienia trzeba si nauczy, i jest to proces. Niestety prawda o nim jest sabo rozumiana w Kociele, a jego praktyka mocno zaniedbywana. Zbyt mao wierzcych dowiadcza tej radoci nie do opisania i radykalnej przemiany, jak niesie za sob wejcie w peni w rol kapana.

W swojej gbokiej, ale jednoczenie przystpnej ksice pastor Zach Neese, lider uwielbienia i autor wielu pieni, zachca do wejcia w t rol, dajc przy tym praktyczne, biblijne wskazówki, bdce pomoc w tej podróy.

Zach Neese jest jednym z pastorów w kociele Gateway, odpowiedzialnym za wszystkie obszary zwizane z rozwojem uwielbienia, wczajc w to uczniostwo i szkolenia w tym zakresie. Zach wierzy, e jest rónica pomidzy prowadzeniem uwielbienia a byciem pastorem, który prowadzi ludzi przed Boe oblicze. Sposób, w jaki przewodzi innym, pokazuje jego pasj w pomaganiu wierzcym w tym, by ich wi z Jezusem rozwijaa si i ttnia yciem. Jest on obdarowanym nauczycielem i tworzy wiele kocielnych programów nauczania dotyczcych uwielbienia. Jest take trenerem i doradc dla wielu liderów uwielbienia na wiecie.

Zach zanim znalaz si w kociele Gateway, suy jako pastor modzieowy i pastor odpowiedzialny za sub uwielbienia w kilku kocioach. By równie dyrektorem Szkoy Uwielbienia i Oprawy Technicznej w Christ For the Nations Institute. Jest uznanym autorem piosenek m.in.: The More I Seek You" (Kiedy Ci szukam"), Alabaster Jar", Love Has Done it" oraz Faithful God".

Zach mieszka w Keller, w Teksasie, ze swoj on Jen i szóstk dzieci. Rodzina to dla niego najwaniejszy koció i jest dum jego serca.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097424

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jak wielbic Króla"

Jak wielbic Króla
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima