Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Japon Modernlemesi ve Osmanl

Selçuk Esenbel
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
5,19

Japonya ve Türkiye genellikle modernleme/kalknma tartmalarnn iki kutbu olarak ele alnr. 1960'lardan günümüze uzanan bu ksr tartmann, genel geçer baklarn dna çkabildiini söylemek çok zor. Selçuk Esenbel Japon Modernlemesi ve Osmanl'da, konuyu Japonya tarihi balamna yerletirerek bambaka bir perspektif sunuyor. Japonya tarihini Tokugawa ve Meiji dönemlerinin deiim dinamikleri çerçevesinde ele alyor. Modernleme "ihtiyacnn" uzun dönemlere yaylan nedenlerini, sorunlarn ve en önemlisi toplumsal reflekslerde nasl yer bulduunu tartyor. Japonya tarihini bir bütün olarak ele alrken, kopularn ve sürekliliklerin topluma etkilerini hesaba katyor. Direni ve uyum noktalarna iaret ettii kadar, "modernlik" tartmasnn kstlarna da dikkat çekiyor. Japonya-Osmanl/Türkiye tartmasn ise, modernleme karsndaki en önemli snavlarn 19. yüzylda vermi bu iki ülkenin, Orta Asya ve slam dünyas üzerindeki diplomatik mücadeleleri alannda mercek altna alyor. ki ülkenin milliyetçilik, imparatorluk, emperyal siyaset ve "dünya gücü" olma arzularnn kesime ve çatma noktalarna dikkat çekiyor.

Japonya tarihi üzerine kapsaml bir eser nitelii tayan Japon Modernlemesi ve Osmanl ayn zamanda istihbarat raporlarnn ve anlarn izinde, Orta Asya'da milliyetçiliin etkisinde biçimlenen Japonya-Osmanl çekimesinin nabzn tutuyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia militare

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750520655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Japon Modernlemesi ve Osmanl"

Japon Modernlemesi ve Osmanl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima