Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Java w pigu?ce. Wydanie VI

Benjamin J Evans - David Flanagan
pubblicato da Helion

Prezzo online:
9,04
10,39
-13 %
10,39

Poznaj nowo?ci j?zyka Java!

Java to j?zyk programowania wybierany wsz?dzie tam, gdzie s? wymagane najwy?sze bezpiecze?stwo i wydajno??. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu systemów bankowych oraz zaawansowanych aplikacji do zarz?dzania przedsi?biorstwami. S? to obszary, w których pomy?ki bywaj? niezwykle drogie. Ale to nie jedyne zastosowania Javy! Ten j?zyk sprawdza si? równie? wtedy, gdy trzeba szybko stworzy? aplikacj? internetow? (niezale?nie od jej wielko?ci) albo narz?dzia ró?nego przeznaczenia. Java przyda si? wsz?dzie!

W ostatnim czasie na rynku pojawi?y si? dwie kolejne wersje tego j?zyka, oznaczone numerami 7 i 8. Zawieraj? one wiele nowo?ci i ulepsze?, dzi?ki którym ?ycie programisty staje si? prostsze, a tworzone oprogramowanie lepsze. Najnowsze wydanie tej cenionej ksi??ki zosta?o uzupe?nione o informacje na temat tych w?a?nie wersji. Dzi?ki niej b?yskawicznie poznasz i wykorzystasz nowe techniki w codziennej pracy. Si?gnij po ten podr?cznik i poznaj najlepsze techniki programowania wspó?bie?nego, zasady podej?cia obiektowego oraz mo?liwo?ci asynchronicznego wykonywania operacji wej?cia-wyj?cia. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich programistów j?zyka Java!

  • Poznasz szczegó?owo j?zyk programowania Java i dowiesz si?, jakie zmiany wprowadzono w Javie 8.
  • Nauczysz si? programowania obiektowego przy u?yciu podstawowej sk?adni Javy.
  • Poznasz typy ogólne, wyliczenia, adnotacje i wyra?enia lambda.
  • Nauczysz si? podstawowych technik projektowania obiektowego.
  • Poznasz techniki wspó?bie?no?ci i ich ?cis?y zwi?zek z modelem pami?ci.
  • Nauczysz si? u?ywa? kolekcji Javy i pos?ugiwa? si? typowymi formatami danych.
  • Szczegó?owo zbadasz najnowsze interfejsy API wej?cia i wyj?cia Javy, w??cznie z kana?ami asynchronicznymi.
  • Dowiesz si?, jak wykonywa? kod JavaScript w maszynie wirtualnej Javy za pomoc? Nashorna.
  • Poznasz narz?dzia programistyczne dost?pne w pakiecie OpenJDK.

Poznaj najskrytsze tajemnice j?zyka Java!

Dettagli

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Programmazione e sviluppo del software

Editore Helion

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9781457195129

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Java w pigu?ce. Wydanie VI"

Java w pigu?ce. Wydanie VI
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima