Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Je hoeft het niet alleen te doen
Je hoeft het niet alleen te doen

Je hoeft het niet alleen te doen

Villa Pinedo
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,49

Dit is een buddy een boekvorm voor alle kinderen met gescheiden ouders, gebaseerd op de Villa Pinedo-methode Je hoeft het niet alleen te doen is een buddy in een boek. Een boek dat een schouder om jeheen slaat als je erdoorheen zit en dat precies weet wat je voelt. Tegelijkertijd is het een grote broer of zus van wie je kunt leren en die liefdevol een spiegel voorhoudt om te kunnen groeien. Het is een eerlijk en kwetsbaar, maar ook luchtig boek, geschreven door ervaringsdeskundigen aan de hand van de vijf fases van de Villa Pinedo-methode. Een boek vol verhalen, ervaringen en creatieve opdrachten waar je uit kunt halen wat voor jou waardevol is.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Separazione e divorzio » Relazioni interpersonali

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932898

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Je hoeft het niet alleen te doen"

Je hoeft het niet alleen te doen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima