Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ac yntau newydd ymddeol, mae John Meredith yn edrych yn ol ar ei yrfa fel darlledwr ac yn neilltuo pennod gyfan i noson y refferendwm ar ddatganoli yn 1997, pan gyflwynodd wybodaeth dyngedfennol i'r genedl gyda'r gair "e;Ydwyf"e;. Cawn hefyd hanes ei fagwraeth, ei waith arloesol fel gwyddonydd, ei ddiddordeb m ewn chwaraeon a'i yrfa gyda'r BBC.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Biografie e autobiografie

Editore Y Lolfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2019

Lingua Inglese

EAN-13 9781784610302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "John Meredith"

John Meredith
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima