Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pressröster om uppsättningen av Magnus Dahlströms drama Järnbörd på Göteborgs stadsteater:

"Detta är det grymmaste, mest omskakande jag sett på teatern, och samtidigt något av det bästa. /---/ Detta är en text som inte väjer för någonting. Som säger ut det som inte kan sägas, trampar mark som inte får beträdas, öppnar dörrar som inte får öppnas - och som ändå inte låtsas finna vare sig sanningar eller förklaringar."Ingegärd Waaranperä i Dagens Nyheter

"Människan har varit ett långsinnat och vidrigt litet kryp genom årtusendena.Man vill gärna hoppas att hon blivit bättre. Mycket bättre! Den som vill fortsätta med den illusionen ska kanske undvika 'Järnbörd'. De som är sanningssökare måste se den."Rolf Eklund i Arbetet

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789100129484

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Järnbörd"

Järnbörd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima