Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Julians weg is een 'must have' voor alle fans van De monnik die zijn Ferrari verkocht en voor al diegenen die op zoek zijn naar levensvreugde, vertrouwen en innerlijke vrede. Waarin schuilt het geheim van waarachtig levensgeluk? De succesvolle hoteleigenaar Dar Sanderson kan op een kwade dag niet om de vraag heen wat nog de zin van zijn leven is en hij moet bekennen dat hij ondanks zijn materiƫle welvaart een tamelijk leeg bestaan leidt. Tot hij Julian Mantle ontmoet, de 'monnik die zijn Ferrari verkocht'. Julian neemt Sanderson mee op een bijzondere reis naar zijn ware ik en een leven in harmonie met zichzelf. Gaandeweg maakt hij hem vertrouwd met de zeven lessen voor een gelukkig, zelfbewust bestaan en formuleert hij praktische antwoorden op vragen die niet alleen Dar Sanderson aangaan maar ons allemaal. Hoe kun je leren vertrouwen op je eigen onbegrensde mogelijkheden? Hoe kun je open en eerlijk naar jezelf blijven (of worden)? Hoe kun je het leven waarvan je droomt realiseren? Hoe kun je angst omzetten in geluk? Hoe kun je de liefde vinden waarnaar je op zoek bent? Julians weg is een 'must have' voor alle fans van De monnik die zijn Ferrari verkocht en voor al diegenen die op zoek zijn naar levensvreugde, vertrouwen en innerlijke vrede.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Elmar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789038927749

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Julians weg"

Julians weg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima