Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jumalan epäitsekkyydestä

Hannah Whitall Smith
pubblicato da Books on Demand

Prezzo online:
0,00

Vihkossa on Smithin omaelämäkerrasta aikoinaan pois jätettyjä osuuksia, joissa hän kuvaa sisäistä matkaansa syvempään Jumalan rakkauden ymmärtämiseen. Smithin kuvaus saavuttaa hetkittäin kauneudessaan sellaiset mittasuhteet, ettei vastaavaa tahdo kristillisestä hartauskirjallisuudesta löytyä. Ja niin kuin usein käy, kauneus kulkee tässä käsi kädessä syvällisyyden kanssa. Smith esittää rohkeasti kysymyksiä, jollaisia monet eivät ole uskaltaneet tai ymmärtäneet aikaisemmin esittää. Ja uskaltaessaan pohtia Jumalan vanhurskauden ja syntiinlankeemuksen kysymystä syvällisemmin kuin juuri kukaan muu (sitten Paavalin), hänen saa myös vastauksen, joka on lohduttavuudessaan vailla vertaa.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/01/2017

Lingua Finlandese

EAN-13 9789523395909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jumalan epäitsekkyydestä"

Jumalan epäitsekkyydestä
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima