Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gerbrand Bakker ha guanyat nombrosos premis, entre els quals trobem el Premi IMPAC, el Premi Llibreter o l' Independent Foreign Fiction Prize, i ha consolidat la seva trajectòria amb només quatre novel·les, totes traduïdes a més de vint llengües arreu del món.

Un calorós dia d'estiu del 1969, tot el poble està preparat per rebre la visita de la Reina Juliana. És una celebració inoblidable, però just quan la monarca està a punt d'entrar al cotxe per marxar, arriben la Hanne Kaan i la seva mare. La Reina, en una acció inesperada, torna enrere, acaricia la galta de la nena i ofereix la mà a l'Anna Kaan.

Anys més tard, en Jan Kaan torna a casa per arreglar algunes coses i de nou se sent aclaparat per la ràbia. Ja és hora d'arribar al fons de la qüestió. Juny segueix amb un detall fascinant i tendre la propagació del dolor en una comunitat, una família i diverses generacions.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Rayo Verde Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788416689934

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Juny"

Juny
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima