Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Neden dünyamz bu kadar tehlikeli? Her zaman böyle miydi? Bir gün daha iyi olacak m? nsann yaratlndan beri bu sorular insanln deneyiminin merkezinde yer almtr. Din önderleri, filozoflar ve öretmenler, bu sorularn cevaplarn bulmak için eski elyazmalarn aratrarak saysz saatler geçirdiler. Bilim adamlar ve matematikçiler ise, açklanamaz olan açklayabilmek için karmak formüller ve teoriler meydana getirdiler. Aratracak olsaydnz, nerede balardnz? Bize göre, u anda elinizde tuttuunuz kitaptan baka bir yerde aratrmanza gerek yok. Hayatn tüm sorularna gerçek cevaplar istiyorsanz, bu kitab açp okumaya balayn. Hayal krklna uramayacaksnz!

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004171713

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "KADER DETREN"

KADER DETREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima