Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hiç kimse size bir eyin köleleri olduumuzu söyledi mi? Baz insanlar ie, paraya, ilikilere ya da sporlara köledir. Bazlar ise alkole, tütüne ya da uyuturuculara köledir. Gerçek u ki, pek çok kii gerçek özgürlüün ne olduunu bilmediklerinden, köle olduklarnn farknda deillerdir. Kendinizi özgür olarak görüyor musunuz? Görmüyorsanz, ve sizi köle eden eyden kurtulacak olsaydnz, ne yapardnz? Yeni yaamnzn tadn m çkarrdnz, yoksa geçmie dönme özle- mimi duyardnz? Tabi ki hepimiz yeni yaammzn tadn çkarrdk demek isteriz. Fakat gerçekte, köle kalmak kendi kaderinizin efendisi olmaktan daha kolay. Bir günde özgür kalan milyonlarca kölenin deneyimine bakarak, bu gerçeklii derinlemesine aratralm. Örendiimiz eyler sizi hayrete düürebilir!

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004375623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "KADER DETREN"

KADER DETREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima