Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tarih büyük ölçüde uluslarn yükseli ve düüleriyle ilgilidir. nsanlar gelir, insanlar gider. Bar zamanlarnda yaar ve sava zamanlarnda ölürler. Kentler ina edilir, yklr ve yeniden ina edilir. Krallar taç giyer ve talihliyseler barla dolu uzun bir hayat yaayp, tebaalar tarafndan sevilirler. Ne var ki, azmsanamayacak bir ksm isyanlar, kskanç aile üyeleri veya dier krallar tarafndan tahttan indirilir. Kaderi Deitiren dizisinin bu çok heyecanl üçüncü cildinde, Allah'n Msr'daki kölelikten çkmak üzere çard halkn da farkl bir durumda olmadn göreceiz. Güç, öhret ve zenginlik, krallar ve ailelerini yozlatrd. Allah'a itimat eksiklii ve çevrelerindekiler gibi olma arzusu, halk sahte ilahlara ibadet etmeye sevk etti. Fakat imanllar ruhsal karanla ne kadar derinden gömülmü olsalar da, Allah onlar daha yüksek bir standarda ulamaya çarmaya devam etti. Yollarn deitirmedikleri takdirde olacaklara dair onlar uyarmaya devam etti. Fakat en önemlisi, onlara umut verici bir gelecekten ve sonsuz selametle gelecek bir kraldan; dünyay deitirecek ve brahim'e verilen vaadi yerine getirecek olan bir kraldan söz etti. Krallarnn ve peygamberlerinin gözüyle geçmii aratralm ve kaderi deitiren Kii'ye doru bir adm daha yaklaalm!

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004376125

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "KADER DETREN"

KADER DETREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima