Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nsanlk tarihi boyunca pek çok etkileyici erkek ve kadn yaamtr. Bazlar savalarda cesurca çarparak, dierleriyse ölerek ün kazanmlardr. Bazlar aletler, makineler ve yaam iyiletiren yöntemler icat ettikleri için mehur olmutur. Dierleri cömertlikleriyle, derin düünceleriyle ve edebiyata katklaryla tannr. Bunlar generaller, askerler, mucitler, hayrseverler, filozoflar ve yazarlar olarak tanyoruz. Peki, günahlar balama yetkisine sahip olduunu iddia ederek "dünyay altüst eden" bir kiiye ne dersiniz? Ölümü tersine çevirmeye ve ölüp gömülmü olan bir adama hayat vermeye gücü olan bir kiiye? Kendisine hizmet edilmesi yerine hizmet etmeyi seçen bir krala ne derdiniz? Suçlularn özgür olabilmeleri için kendi hayatn veren ve ölüm cezasn çeken bir adama ne derdiniz? Böylesi bir adam için tek bir ad var: Kaderi Deitiren!

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004376163

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "KADER DETREN"

KADER DETREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima