Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu oyun, lideri Praxagora olan bir grup kadn ile ilgilidir. Liderlerinin öncülüünde hareket ederek, kadnlarn yönetimi devralmas için herkesi ikna etmeye karar verirler, çünkü bu ii yapagelen erkeklerden çok daha iyi yapabileceklerine inanmaktadrlar.

Kadnlar, erkek klna girerek gizlice Meclis'e giderler, ve ilgili kararnamenin önergesini sunduktan sonra kürsüde demeçler vererek savunmasn yaparlar. Denemedikleri tek yöntemin bu olduunu vurgulayarak herkesi ikna ederler, ve nihayetinde yönetim oy birliiyle kadnlara devredilir.

Bu oyun, o dönemin kadnlarnn yaygn olan görülerini temsil etmektedir. Aristofanes, bunla da yetinmeyerek, kadnlarn tarzlaryla da dalga geçerek, tembellikleriyle ve çok içen halleriyle kocalarnn hayatn cehenneme çevirdiklerini ima eder.

Zorunlu klnan eitlik yasas ise, politik bir beyan olmakla birlikte sosyal bir durua da sahiptir. Sava bittikten sonra oligari hüküm sürmeye balamtr, bu sebeple de Atina'llar demokrasi ve eitlik konularnda daha srarc bir tutum sergilemeye balamlardr. Bu oyun, içinde abartl anlatmlar içermesine ramen, daha demokratik bir sisteme olan ihtiyac çok net bir ekilde dile getirebilmitir.

Oyun kurgusu, ahsi mülkiyetin kaldrlmas ve aile yapsnn kaldrlmas gibi görülerle de mizahi bir tarzda dalga geçmektedir.

...
Güle güle okuyun, okutun...
~ Eviren & Çeviren (Translations by): Yilmaz Güleryüz @guleryuz
ZeusBaba.com

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria » Cinema » Soggetti e sceneggiature » Radio e Televisione » Televisione , Politica e Società » Comunicazione e Media » Radio e televisione

Editore Guleryuz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2016

Lingua Turco

EAN-13 9781310570452

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kadnlar Mecliste"

Kadnlar Mecliste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima