Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Thesmophoriazusae (Türkçe: 'Thesmophoria Festivalini Kutlayan Kadnlar' veya ksaca 'Kadnlar enlikte') bir komedya olup, Antik Yunan döneminin mehur airi Aristofanes tarafndan yazlmtr. lk olarak M.Ö.411 senesinde, Dionysia ehrinde oynanmtr. Katld yarmada ödül alp almad kesin olarak bilinmemektedir. Aristofanes'in, Atina toplumunu konu ald en güzel parodilerden biri olarak addedilir.

Özellikle; erkek egemen bir toplumda kadn-erkek rollerinin deikenlik göstermesi, popüler sanatçlarn kibirli halleri, ve sradan Atinallarn cahilce ve bencilce hareketleri, ve bunun gibi pek çok konu mizahi bir tarzda ilenmektedir. Ayn zamanda, Eski Komedya tarznn karakteristiklerini ustaca ileyen bir yapya sahiptir. Bu oyun, yine kadn-argosu bir dil barndran bir dier oyunu olan Lysistrata ile ayn sene içinde sahneye koyulmutur.

Thesmophoria, antik Yunan döneminde kutlanmakta olan, Demeter ile kz Persephone için adanm bir festival idi. Bu festivalin ismi, çalmak için gerekli yasalar veya ilkeler anlamna gelen, `thesmoi'den türemitir. Sadece kadnlarn katlabildii bir festival olup, sonbahar döneminde kutlanrd. Kadnlar, günlük ilerini bir kenara brakr, ve Demeter tapnana giderek türlü törenlerle kutlamalar yaparlard.

---
Güle güle okuyun, okutun...
~ Eviren & Çeviren (Translations by): Yilmaz Güleryüz @guleryuz
ZeusBaba.com

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria » Cinema » Soggetti e sceneggiature » Radio e Televisione » Televisione , Politica e Società » Comunicazione e Media » Radio e televisione

Editore Guleryuz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2016

Lingua Turco

EAN-13 9781310565229

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kadnlar enlikte"

Kadnlar enlikte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima