Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bizim dükkân 24 saat açk!" Ev kadnl, tatili, hastalk izni, emeklilii, mesai saati olmayan bir itir. Ev dnda çalanlar da dahil olmak üzere bütün kadnlar evde çalrlar ve bu çalmann karl yoktur. Çünkü ev ileri, kadn olmann doal bir parçasdr. te bu doallk, evde harcanan emei görünmez klar. Ev ilerinin "yeniden üretim" olarak etiketlenmesi de bu görünmezlii büyütür. Camlar silmekle yemek yapmak, çocuklara bakmakla lavabolar ovmak ayn türden iler midir? Deilse, aradaki fark nasl kavramsallatrabiliriz? Bu kavramsallatrmay kadnlar arasndaki farkllklar tahlil ederken kullanabilir miyiz?
Kadnlarn Snf, toplumun temel düzenleyici ilkeleri olan snfn ve cinsiyetin gündelik yaam içinde nasl birbirleri üzerinden kurulduklarn aratryor. Kadnlarn hangi snftan olurlarsa olsunlar, sadece kadn olarak ezildikleri doru olsa bile, bu ezilmenin onlar kzkarde yapp yapmadn sorguluyor. Snfsal farkllklarn cinsiyete birer "ek" olmann ötesinde, kadnln kurucu bileenleri olduunu iddia ediyor ve bu iddiasn gündelikçiler ve ev hanmlarnn ilikisinde snyor.
"Bu kitap okurunu yöntemsel özeni ve kuramsal yenilii ile ödüllendiriyor. Ücretli ev hizmetlerini cinsiyet ve snf temelli ayrmlarn ve eitsizliklerin yaratld, sürdürüldüü ve bunlara kar çkld gündelik pratikler içinde tahlil edebilmesi açsndan da çerçeve kurucu ve ender bir çalma. Aksu Bora kadnlar eve balayan zincirlerin nasl örüldüüne ilikin güçlü bir mercek sunuyor."
GÜL ÖZYEN

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750520549

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kadnlarn Snf"

Kadnlarn Snf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima