Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kafan Topla!-Zihinsel Hazrlk Bilimi

Daniel McGinn
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,31

Tamam ya da devam diyeceiniz bir snav, seçimi ya da i görümesini nasl baaryla sonuçlandracanz bilmek ister miydiniz? Performans göstermemiz gereken bir durumdan önce, çou zaman kendimizi güçsüz hissederiz. Hayatnz deitirecek bu kitapta göreceiniz gibi, altrma yapmak ileri iyiletirebilir ancak gerektii zamanda altrmalarda yaptklarnz uygulamadnzda iyileme bir ie yaramaz. Önemli bir konumay gerçekletirmek ya da yapmanz gereken bir ii büyük bir hzla tamamlamak doru zihinsel hazrlk gerektirir.

Daniel McGinn, bu kitabnda en son psikolojik aratrmalar ortaya koyuyor ve sporcular, askerler, sunucularla, yllarn deneyimini tamalarna ramen sonunda sahne sras onlara geldiinde gösterecekleri esas performansla deerlendirilecek insanlarla röportajlar yapyor. McGinn, sahne arkasndaki gerilimimizi yattrmaya çalmann anlamszln ve bunu heyecana dönütürmeniz gerektiini, hazr olmak için yaptmz anlamsz ritüellerin son dakikada yaplan provalardan nasl daha etkili olduunu ve doktorunuzdan alacanz bir reçetenin en iyi becerilerinizi ortaya çkarmada nasl yardmc olabileceini ortaya çkaryor. ster sporcu, ister sat eleman, aktör ya da giriimci olun, kötü geçen bir saat, aylarca yaplan sk çalmay çöpe atabilir. Sonunda yanl eyler yapmamza neden olan ve birbiriyle çelien pek çok popüler tavsiye var. McGinn, gerçekleri kocakar masallarndan ayryor ve yeteneklerinizi etkin hâle getirmek, duygularnz en iyi ekilde kullanmak ve bütün dikkatleri üzerinize çekmek için kafanz toplamanz salayacak yeni ve aratrmaya dayal stratejilerini sizlerle paylayor.

(Tantm Bülteninden)

Katkda Bulunanlar: Prof. Dr. Ali Atf Bir,Yamur Önay,Celal Yac, Ceyda Çakc Ba, Müstesna Yaratc Fikirleri/Erdi pek

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786056859779

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kafan Topla!-Zihinsel Hazrlk Bilimi"

Kafan Topla!-Zihinsel Hazrlk Bilimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima