Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kajakarstwo to co wicej ni sport - to pasja. W ksice "Kajakarstwo: Dla pocztkujcych i profesjonalistów" zarówno pocztkujcy, jak i dowiadczeni kajakarze znajd cenny przewodnik. Dowiedz si wszystkiego o odpowiednim sprzcie, rónych technikach wiosowania i bezpiecznym poruszaniu si po rónych wodach. Niezalenie od tego, czy wolisz spokojn rzek, czy szukasz przygody w prdach biaej wody, ta ksika przygotuje Ci do podróy przez dzik przyrod. Zanurz si w fascynujcym wiecie kajakarstwa i daj si oczarowa magii wody.

Dettagli down

Generi Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2023

Lingua Polacco

EAN-13 9783758437854

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kajakarstwo"

Kajakarstwo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima