Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kaliber.38 Special" to magazyn z opowiadaniami o tematyce sensacyjno-kryminalnej. Kierowany jest do amatorów suspensu, kryminau, sensacji, przygód, tajemnic oraz historii z dreszczykiem. W kadym numerze znajdziemy kilka wcigajcych historii znakomitych autorów, mistrzów w swoim gatunku. W NUMERZE: Zwierzenia Arsène'a Lupina (Maurice Leblanc, tum. Kazimierz Rychowski); Tajemnica wiecznego ycia (Wodzimierz Becikowski); Grony cie (Arthur Conan Doyle, tum. Z.N.); Ostatnie dni Pompejów (Edward Georg Bulwer-Lytton, tum. Leo Belmont); Upiorny dom (Stanisaw Antoni Wotowski); Miosny sza króla zodziei. Nieznane przygody Sherlocka Holmesa.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788381769860

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kaliber.38 Special"

Kaliber.38 Special
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima