Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Esmeray Alacadal - YASEMN MAMUR IIKÇI
pubblicato da Astana Yayinlari

Prezzo online:
0,00

"Modern toplum hayatnda devlet tarafndan üretilen hizmetler olmadan günlük ihtiyaçlarmz karlamak pek mümkün görünmemektedir. Kamu yö-netimi, bu kamusal hizmetlerin üretilip vatandalara ulatrlmasnda önemli bir vazife görmektedir. Nüfusun artmas, toplumsal ve siyasal yapnn dei-mesi, teknolojinin ilerlemesi gibi bir çok sebep, kamu hizmetlerine olan talep-lerin çeitlenmesine ve artmasna sebep olmutur. Bu taleplere yönelik olarak üretilecek politikalarn yürütme gücü olmas nedeniyle, kamu yönetimi gün geçtikçe daha önem arz etmekte ve üzerinde daha fazla durulmaktadr. Bu açdan onu daha etkin klmak amacyla kamu yönetiminin yaps, ileyii ve sorunlar hakknda öncesine oranla daha fazla soru sorulmakta ve aratrma yaplmaktadr. Özellikle 1980 sonras dönemden sonra kamu yönetiminin, ne olduu ve olaca; nasl çalt ve çalmas gerektii gibi konularda çok farkl paradigmalar ortaya çkmtr. Öte yandan, özellikle bilgi iletiim tek-nolojilerinde ve insan haklar alannda meydana gelen gelimeler de kamu yönetimini yakndan etkilemitir. Bütün bu etkenlerin kamu yönetimine yan-smalarn açklamak üzere, özellikle son otuz yldr, oldukça youn olarak yaplan aratrmalar ve gelitirilen kuramlar kamu yönetimi literatürünü de önemli ölçüde geniletmitir. Bu çalma, sözünü ettiimiz gelimeler netice-sinde literatüre yeni giren kavramlar, terimleri, kuramlar, bilgileri ve bak açlarn alana ilikin temel kavramlardan yola çkarak ortaya koymay amaçlamaktadr.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2018

Lingua Turco

EAN-13 9786059623575

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kamu Yönetimi Ansiklopedisi"

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima