Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kanije Muhasaras

Namk Kemal
pubblicato da Babali Kültür - BKY

Prezzo online:
0,45

Namk Kemal, Osmanl mparatorluu'nun dalma sürecinde topluma yeni bir ruh ve heyecan kazandrmak için, vatan kavramn ve onun kutsalln ilemeye balayan edebiyat ve fikir adamdr. Eserleri düünce dünyamzda oldukça önemli bir tesir meydana getirmitir.
Kanije Muhasaras, Tiryaki Hasan Paa'nn ahsnda din, devlet ve vatan urunda bütün imkanszlklara ramen büyük kahramanlklarn nasl baarlabildiini anlatr.
Zorluk ve harp vastalarnn geliiminden kaynaklanan deiimleri bir tarafa brakrsanz, muharebe her zaman birdir ve zaferin ruhu cesaret ve tedbirdir.
Kanije'yi okuyan herkes, kitabn sayfalarnda baar için gerekli olan bu iki ilkeye ait örnekleri ve olaylar bolca bulacaktr. Hem duygusal hem de fikrî açdan haz duyabilecei gibi harp sanatnn o dönemdeki çeitli inceliklerini de kavrayacaktr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 108

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Babali Kültür - BKY

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Babali Kültür - Bky

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785862086

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kanije Muhasaras"

Kanije Muhasaras
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima